Przegląd Strategiczny Państwa – program 2023

Przegląd Strategiczny Państwa – program 2023

Ofensywa polskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój i młodzi – filarami programowymi Stowarzyszenia OdNowa RP, które liderzy Stowarzyszenia zaprezentowali podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Propozycje jako efekt prac działaczy i ekspertów skupionych na przeglądzie aktualnej sytuacji bezpieczeństwa, politycznej, gospodarczej i społecznej kraju, są wynikiem aktualizacji zaprezentowanego w ubiegłym roku Wstępu do Przeglądu Strategicznego Państwa.

Jeśli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa Polski, musimy sobie uświadomić, że jesteśmy świadkami znacznych geopolitycznych zmian. Oznacza to konieczność przygotowania naszego kraju na nowe uwarunkowania - stąd rozszerzamy  propozycje dot. bezpieczeństwa o nowe struktury przygotowane właśnie na te wyzwania - mówił Marcin Ociepa, Prezes OdNowy RP podczas wydarzenia.

Program OdNowy RP został zbudowany w oparciu o pięć filarów: I. Ofensywa polskiej polityki zagranicznej II. Bezpieczeństwo III. Zdrowie IV. Rozwój V. Młodzi.

Dział „Ofensywa polskiej polityki zagranicznej” zawiera szereg postulatów związanych m.in. z promocją Polski w USA jako najważniejszego sojusznika w Europie poprzez powołanie Inicjatywy Unii Transatlantyckiej. Stowarzyszenie opowiada się również za ideą skupienia wokół Polski państw i liderów opinii, którzy opowiadają się przeciw federalizacji UE oraz powołaniem Gdańskiej Dziewiątki jako nowego formatu współpracy międzynarodowej odpowiedzialnej za skupienie wokół Polski państw leżących nad Bałtykiem oraz Norwegii na wzór Bukaresztańskiej Dziewiątki. Program w tym zakresie koncentruje się również na promocji Polski jako kraju atrakcyjnego inwestycyjnie oraz polskiego stanowiska odnośnie budowania bezpieczeństwa w regionie. 

Dynamicznie zachodzące zmiany w obszarze bezpieczeństwa, wciąż trwający konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą oraz konieczność odpowiedzi na prowokacje ze strony białoruskiej i rosyjskiej wymuszają zmiany w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju. Dlatego też  w ramach obszaru „Bezpieczeństwo” OdNowa RP Marcina Ociepy postuluje utworzenie Agencji ds. Komunikacji Strategicznej odpowiedzialnej za uporządkowanie i skoordynowanie komunikacji strategicznej wszystkich ośrodków państwa oraz Agencji ds. Zarządzania Kryzysowego zdolnej do międzyresortowego zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia zagrożenia o charakterze masowym, wymagającego kierownictwa Prezesa Rady Ministrów i kumulującej kompetencje i zasoby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Agencji Rezerw Strategicznych. Z kolei propozycja utworzenia Krajowego Systemu Proobronnego obejmuje stworzenie instytucji odpowiedzialnej za koordynację kompetencji i zasobów organizacji proobronnych i harcerskich. Oprócz powyższych, Stowarzyszenie proponuje m.in. budowę Sieci Centrów Proobronnych w ramach struktury WOT, utworzenie Wojskowego Centrum Operacji Satelitarnych oraz Agencji Innowacyjności Sił Zbrojnych.

Pakiet „Zdrowie” to aż 13 propozycji przygotowanych w celu poprawy jakości usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia. W jego ramach proponuje się m.in. przyspieszenie przyjmowania chorych na oddziałach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, podniesienie jakość i ilość serwowanych posiłków w szpitalach, remonty i modernizację infrastruktury w szpitalach, poprawę sieci połączeń poprzez doinwestowanie taboru karetek i rozmieszczenie ich w każdej gminie czy proporcjonalny wzrost wynagrodzeń i odciążenie kadry lekarskiej. Z uwagi na liczne sygnały wskazujące na konieczność poprawy systemu wsparcia dla dzieci, Odnowa RP proponuje wdrożenie programu „Najmłodsi plus”, w ramach którego założono budowę sieci Wojewódzkich Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci oraz zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do stomatologów dla dzieci.  Rozwiązaniem dla kobiet po porodzie i w wieku 50+ jest również propozycja refundacji wizyt u fizjoterapeuty uroginekologicznego.

Stowarzyszenie OdNowa RP od początku swojego powstania skupione było na dbaniu o interesy i wzmocnienie roli samorządów. Dział „Rozwój” to 6 propozycji skierowanych właśnie do administracji gmin, powiatów i województw. Jednym z nich jest niedawno uruchomiony program „Rozświetlamy Polskę” oraz utworzenie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej. Ciekawym rozwiązaniem jest Program Indywidualnych Kart Rozwoju, którego celem jest m.in. przygotowanie strategii rozwoju samorządów opartej na współpracy rządowo-samorządowej w perspektywie długofalowej czy opracowanie założeń demograficznych, inwestycji wraz z zapewnieniem odpowiedniego finansowania. Z kolei program budowy, rewitalizacji i transformacji dotychczasowych budynków szkolnych na terenach wiejskich i w małych miejscowościach w ramach programu tworzenia Centrów Edukacyjno-Kulturalnych przygotowano po to, by wspomóc procesy edukacyjne oraz kulturotwórcze. Stowarzyszenie proponuje również utworzenie Powszechnego Samorządu Gospodarczego oraz odbudowę długiego odcinka Odry i osiągnięcie wzrostu przewozu towarów w ramach projektu Odrzańskiego Wodorowego Szlaku Wodnego.

Ostatni dział „Młodzi” przygotowany został przez siostrzaną Stowarzyszeniu OdNowa RP organizację Generacja OdNowy. W jego ramach zawarto aż 14 propozycji skupionych na zwiększeniu zaangażowania młodego pokolenia w życie społeczne, samorządowe czy propaństwowe. Postulaty młodego pokolenia to m.in. wykorzystanie nowoczesnych technologii do zwiększenia zaangażowania w życie publiczne, wyrównanie szans poprzez zmniejszenie wykluczenia transportowego i zwiększenie pomocy finansowej dla zdolnych studentów, zwiększenie zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego, ochronę wizerunku nieletnich w sieci oraz zmiany na rynku pracy poprawiające warunki zdobywania doświadczenia w ramach praktyk zawodowych.

Wszystkie propozycje programowe zostały zawarte i opisane w dokumencie Przegląd Strategiczny Państwa – program 2023.   

INNE WYDARZENIA